ESTATES PLOT PRICES - ADAMAS GLOBAL INVESTMENT
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CỘNG HÒA SÍP

PLOT LOCATIONS

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

FASOURI WATERMANIA WATERPARK 3.5KM

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN 50m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

MY MALL SHOPPING CENTER 300m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LADY’S MILE BEACH 1km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL MARINA 5km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL’S OLD TOWN 5km

ALL AVAILABLE PLOTS

Plot Price € V.A.T Total €
7 3628 2.358.200 448.052 2.806.258
8 3580 2.327.000 442.130 2.769.130
9 3763 2.445.950 464.730 2.920.680
10 3487 2.266.550 430.644 2.697.194
11 3040 1.976.000 375.440 2.351.440
12 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
13 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
14 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
15 3145 2.044.250 388.407 2.432.657
16 3511 2.282.150 433.608 2.715.758
17 4075 2.648.750 503.262 3.152.012
18 3647 2.370.550 450.404 2.820.954
19 3691 2.299.150 455.838 2.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 7

Plot m² Price € V.A.T Total €
7 3628 2.358.200 448.058 2.806.258
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 8

Plot m² Price € V.A.T Total €
8 3580 2.327.000 442.130 2.769.130

PLOT 9

Plot m² Price € V.A.T Total €
9 3763 2.445.950 464.730 2.920.680

PLOT 10

Plot m² Price € V.A.T Total €
10 3487 2.266.550 430.644 2.697.194

PLOT 11

Plot m² Price € V.A.T Total €
11 3040 1.976.000 375.440 2.351.440
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 12

Plot m² Price € V.A.T Total €
12 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 13

Plot m² Price € V.A.T Total €
13 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 14

Plot m² Price € V.A.T Total €
14 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 15

Plot m² Price € V.A.T Total €
15 3145 2.044.250 388.407 2.432.657
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 16

Plot m² Price € V.A.T Total €
16 3511 2.282.150 433.608 2.715.758
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 17

Plot m² Price € V.A.T Total €
17 4075 2.648.750 503.262 3.152.012
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 18

Plot m² Price € V.A.T Total €
18 3647 2.370.550 450.404 2.820.954
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

PLOT 19

Plot m² Price € V.A.T Total €
18 3691 2.399.150 455.838 2.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices