Bảng Giá Lô Đất - CÔNG TY ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ ADAMAS
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CỘNG HÒA SÍP

VỊ TRÍ CÁC LÔ ĐẤT

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

FASOURI WATERMANIA WATERPARK 3.5KM

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN 50m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

MY MALL SHOPPING CENTER 300m

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LADY’S MILE BEACH 1km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL MARINA 5km

Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LIMASSOL’S OLD TOWN 5km

TẤT CẢ CÁC LÔ ĐẤT MỞ BÁN

Giá € V.A.T Tổng cộng €
7 3628 2.358.200 448.052 2.806.258
8 3580 2.327.000 442.130 2.769.130
9 3763 2.445.950 464.730 2.920.680
10 3487 2.266.550 430.644 2.697.194
11 3040 1.976.000 375.440 2.351.440
12 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
13 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
14 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
15 3145 2.044.250 388.407 2.432.657
16 3511 2.282.150 433.608 2.715.758
17 4075 2.648.750 503.262 3.152.012
18 3647 2.370.550 450.404 2.820.954
19 3691 2.299.150 455.838 2.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 7

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
7 3628 2.358.200 448.058 2.806.258
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 8

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
8 3580 2.327.000 442.130 2.769.130

LÔ 9

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
9 3763 2.445.950 464.730 2.920.680

LÔ 10

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
10 3487 2.266.550 430.644 2.697.194

LÔ 11

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
11 3040 1.976.000 375.440 2.351.440
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 12

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
12 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 13

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
13 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 14

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
14 3264 2.121.600 403.104 2.524.704
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 15

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
15 3145 2.044.250 388.407 2.432.657
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 16

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
16 3511 2.282.150 433.608 2.715.758
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 17

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
17 4075 2.648.750 503.262 3.152.012
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 18

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
18 3647 2.370.550 450.404 2.820.954
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices

LÔ 19

Mảnh đất m² Giá € V.A.T Tổng €
18 3691 2.399.150 455.838 2.854.988
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices
Bảng giá lô đất - Estate Plot Prices